top of page
4.jpg

EP4. THE SILENCE
OF KYOTO

Gion

ภาพถ่ายใน Gion เมือง Kyoto ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความงดงามด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ในอดีตเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นมีประวัติมายาวนานหลายร้อยปี ปัจจุบันยังคงความสวยงามแบบอดีตไว้

EP.4 The Silence of Kyoto: Welcome
EP.4 The Silence of Kyoto: Portfolio
bottom of page